Hội nghị lần thứ 13 BCH T.Ư Đảng khóa 11:

Bàn nhiều vấn đề quan trọng cho Đại hội lần thứ 12 của Đảng

0 Thanh Niên
Bộ Chính trị sẽ báo cáo T.Ư về kết quả chuẩn bị nhân sự BCH T.Ư; nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa 12.
Sáng 14.12, Hội nghị lần thứ 13 BCH T.Ư Đảng khóa 11 đã khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.
Hội nghị lần này, BCH T.Ư sẽ bàn về các nội dung: Tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, MTTQ, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ 12 của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa 11) về xây dựng Đảng; về nhân sự BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa 12; Dự thảo Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội lần thứ 12 của Đảng; và một số vấn đề quan trọng khác.
T.Ư cũng sẽ thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH T.Ư khóa 11; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Báo cáo công tác tài chính Đảng và Báo cáo các công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị T.Ư 12 đến Hội nghị T.Ư 13.
Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gợi mở một số vấn đề để T.Ư thảo luận.
Về việc tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ 12 của Đảng, tính đến ngày 6.11.2015, đã có 68 đảng bộ trực thuộc T.Ư gửi báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận ở đại hội đảng bộ (và của đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện) góp ý vào các văn kiện trình Đại hội 12.
Từ ngày 15.9 đến 31.10.2015, MTTQ VN, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, các cấp, các ngành đã chủ động tổ chức nhiều cuộc hội thảo, thảo luận và gửi về T.Ư hàng trăm bản tổng hợp ý kiến góp ý. Đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài cũng đã gửi thư, tài liệu, nhiệt tình đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình đại hội.
Các cơ quan chức năng của T.Ư đã tập hợp, phân loại các ý kiến đóng góp và xây dựng báo cáo tổng hợp, tổng cộng 1.547 trang. Hầu hết các ý kiến đều thể hiện tâm huyết, thẳng thắn, tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, với nhân dân, đất nước; hoan nghênh việc T.Ư cho công bố sớm Dự thảo các văn kiện để lấy ý kiến nhân dân; cho rằng đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần dân chủ ngày càng cao trong Đảng, trong nhân dân và xã hội; phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tham gia vào quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: TTXVNToàn cảnh hội nghị - Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị T.Ư nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp ý cụ thể vào báo cáo giải trình, tiếp thu và toàn văn các dự thảo với tinh thần thực sự cầu thị, trân trọng các ý kiến đóng góp của toàn hệ thống chính trị và nhân dân; tập trung cho ý kiến đối với các đề xuất bổ sung, chỉnh sửa và toàn văn Dự thảo các văn kiện, nhất là những vấn đề còn có ý kiến hoặc phương án lựa chọn khác nhau. Đồng thời cũng cần bày tỏ chính kiến đối với những ý kiến sai trái, đi ngược lại quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng. Từ đó, xem xét thông qua toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kinh tế - xã hội trình Đại hội 12 của Đảng.
Về Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa 11 về xây dựng Đảng, Tổng bí thư nêu rõ: Trên cơ sở các báo cáo tổng kết của các đảng bộ trực thuộc, Bộ phận Thường trực T.Ư 4 đã chuẩn bị dự thảo các báo cáo tổng kết; tổ chức 4 hội nghị tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM để lấy ý kiến của đại diện 42 tỉnh ủy, thành ủy và 31 cơ quan, tổ chức Đảng trực thuộc T.Ư. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận, tiếp thu, chỉ đạo hoàn chỉnh để trình BCH T.Ư.
Tổng bí thư đề nghị T.Ư tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung nêu trong báo cáo, tập trung vào 3 nội dung và 4 nhóm giải pháp. Đó là đánh giá về tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ rõ những việc làm được, những việc chưa làm được, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và kinh nghiệm rút ra. Đồng thời, góp ý thêm về phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12, Quốc hội, Chính phủ những vấn đề cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghị quyết.
Về nhân sự BCH T.Ư khóa 12, tại hội nghị lần này, Bộ Chính trị sẽ báo cáo T.Ư về kết quả chuẩn bị nhân sự BCH T.Ư; nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa 12. T.Ư sẽ bỏ phiếu biểu quyết danh sách các Ủy viên T.Ư khóa 11 (cả chính thức và dự khuyết) trong độ tuổi và các Ủy viên T.Ư khóa 11 thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa 12. Đồng thời, T.Ư cũng bỏ phiếu biểu quyết đề cử các đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12; bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa 12. Theo quy trình công tác nhân sự, các Ủy viên T.Ư khóa 11 (kể cả chính thức và dự khuyết) viết phiếu giới thiệu các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 11 đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi ứng cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt.
Nhấn mạnh đây là công việc hết sức hệ trọng, Tổng bí thư đề nghị T.Ư tập trung thảo luận, cho ý kiến, tạo sự thống nhất cao, làm cơ sở để T.Ư bỏ phiếu quyết định về nhân sự và ghi phiếu giới thiệu nhân sự theo đúng quy trình.
Tổng bí thư nhấn mạnh: Hội nghị T.Ư lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Tổng bí thư đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, đất nước, tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.
Ngày làm việc đầu tiên, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang điều hành phiên khai mạc.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh đọc báo cáo của Bộ Chính trị về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại hội Đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, MTTQ, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ 12 của Đảng.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về các ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.
Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 22.12.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm