Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất, tư cách và đạo đức của đảng viên.
Người luôn kiên quyết, nghiêm khắc với lãnh đạo quan liêu, xa rời quần chúng, thoái hóa, biến chất, coi lợi ích cá nhân hơn lợi ích tập thể. Những tư tưởng đó còn mãi giá trị, đặc biệt trong bối cảnh ngày nay khi Đảng phải tự đổi mới mình trong nền kinh tế thị trường, trước làn sóng hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
30 năm đổi mới, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mang lại bộ mặt tươi mới cho đất nước, GDP tăng trưởng cao, đời sống người dân được cải thiện... Tuy nhiên, nó cũng để lại những hệ lụy khôn lường, đặc biệt công tác cán bộ, xây dựng đảng viên là lãnh đạo trước cám dỗ vật chất. Trong một thời gian ngắn, Đảng liên tiếp xử lý một loạt cán bộ cấp cao. Đó là bài học rất đau xót mà chúng ta cần phải nhìn lại để chỉnh đốn, rút kinh nghiệm, làm trong sạch đội ngũ của Đảng.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chỉ rõ những biện pháp thiết thực để mỗi đảng viên cộng sản phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng nhân cách của mình. Trước hết, mỗi đảng viên phải ra sức tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Nếu để cho chủ nghĩa cá nhân ám ảnh, chi phối, người đảng viên sẽ mất dần tư cách, đi tới tự tước bỏ danh hiệu cao quý của mình. Đặc biệt, trong nền kinh tế thị trường, những cám dỗ vật chất, vinh hoa, phú quý khiến bất cứ đảng viên nào cũng có thể rơi vào vòng xoáy đó. Nhưng xây dựng tổ chức đảng, bồi dưỡng, rèn luyện cũng phải nghiêm khắc đối với những cán bộ, đảng viên phạm sai lầm, khuyết điểm; tẩy bỏ những phần tử hủ hóa nhằm giữ gìn nghiêm kỷ luật từ trên xuống dưới.
Trong giai đoạn hiện nay, khi cả nước đứng trước những vận hội mới và thách thức mới, tiếp tục sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hơn bao giờ hết chúng ta phải giương cao ngọn cờ lãnh đạo của Đảng. Phải dám phê bình và tự phê bình đối với đảng viên tư tưởng thoái hóa, lên mặt “quan cách mạng” ra lệnh, ra oai. Phải nắm vững quan điểm giai cấp, đi đúng đường lối quần chúng, thành tâm học hỏi quần chúng, kiên quyết dựa vào quần chúng, giáo dục và phát động quần chúng tiến hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng và của Nhà nước.

TS Cao Sĩ Kiêm

Bạn đọc phản hồi (1 nhận xét)

Nguyễn Phúc Hội

Chấn chỉnh ngay từ cách dùng người và nghiêm khắc trong việc kỷ luật sai phạm,...

Bình luận