Tuyệt đối không để tham nhũng chính sách

Tuyệt đối không để tham nhũng chính sách

06:47 23/08/2022 0

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt nhấn mạnh cần xây dựng các cơ chế, quy định để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong công tác xây dựng pháp luật; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tham nhũng chính sách, lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ...