Xây dựng sự đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận trong dân

0 Thanh Niên
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với cán bộ chủ chốt của Ban Tuyên giáo T.Ư, nghe báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Đảng về công tác tuyên giáo từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay...
 
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Tuyên giáo T.Ư /// Ảnh: TTXVN Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Tuyên giáo T.Ư - Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Tuyên giáo T.Ư
Ảnh: TTXVN
Ngày 1.8, đúng dịp kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo (1.8.1930 - 1.8.2018), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với cán bộ chủ chốt của Ban Tuyên giáo T.Ư, nghe báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Đảng về công tác tuyên giáo từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Báo cáo một số kết quả nổi bật ngành tuyên giáo từ Đại hội XII của Đảng đến nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng cho biết hơn 2 năm qua, cùng với kết quả của các ngành, các cấp trong cả nước, ngành tuyên giáo tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả quan trọng.
Nổi bật là đã đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, tuyên truyền góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Ban Tuyên giáo T.Ư tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW (ngày 15.5.2016) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chủ động, tích cực tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiều cách làm hay, sáng tạo; gắn việc học tập và làm theo gương Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua ở địa phương, cơ quan, đơn vị, qua đó đã giải quyết nhiều vấn đề bức xúc nổi cộm, hình thành và phát triển hàng ngàn mô hình, cách làm hay, tấm gương điển hình tiên tiến, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng.
Chủ động nắm bắt dư luận xã hội
Toàn ngành chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội; đổi mới công tác tuyên truyền, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội, cổ vũ các tầng lớp nhân dân thi đua yêu nước, từng bước hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; chỉ đạo sâu sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ và thông tin đối ngoại.
Ban Tuyên giáo T.Ư đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; quan tâm tổ chức bồi dưỡng chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho những người làm công tác báo chí, xuất bản, văn hóa; đồng thời chủ động phối hợp trong việc xử lý những tổ chức, cá nhân có sai phạm về tính định hướng chính trị, tư tưởng... Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ra bên ngoài, giúp cộng đồng quốc tế và cộng đồng người VN ở nước ngoài hiểu rõ hơn về VN.
Công tác tuyên giáo từ T.Ư đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề "nóng", nổi cộm và bức xúc trong xã hội; đấu tranh uốn nắn các nhận thức lệch lạc, phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối của Đảng và các chủ trương lớn của nhà nước. Nổi lên là đấu tranh chống việc lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, kích động chia rẽ dân tộc, bạo loạn, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...
Không để nhân dân hoang mang, dao động
Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng bí thư chúc mừng và biểu dương Ban Tuyên giáo T.Ư, ban tuyên giáo các cấp, các cơ quan làm công tác tuyên giáo từ T.Ư đến cơ sở về những kết quả, thành tích đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, Tổng bí thư nhắc nhở không được bằng lòng thỏa mãn, chủ quan, vì trước mắt còn nhiều thử thách. Tổng bí thư nhấn mạnh 3 điểm lớn. Một là công tác lý luận, bao gồm nghiên cứu lý luận, giáo dục lý luận, truyền bá lý luận, đây là vấn đề rất cơ bản, quan trọng, quyết định việc định hướng tư tưởng chính trị của chúng ta, phải chăng chưa được quan tâm đúng mức, chưa đáp ứng được yêu cầu dù đã rất cố gắng.
Thứ hai, công tác thông tin tuyên truyền có nhiều cố gắng, báo chí phát triển rất nhanh, rầm rộ, phong phú, hiệu quả, nhưng thông tin tuyên truyền miệng còn yếu, đối thoại, tuyên truyền, nói chuyện... chưa sinh động, chưa kịp thời, tính chỉ đạo hướng dẫn, định hướng cho báo chí, cho văn học nghệ thuật chưa quyết liệt. Công tác quản lý báo mạng, internet, còn nhiều lúng túng, hạn chế.
Thứ ba, cuộc đấu tranh tư tưởng, phê phán bác bỏ quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, mặc dù rất cố gắng nhưng chưa huy động được sức mạnh tổng hợp để làm việc này, hiệu quả chưa cao, cần tổ chức đấu tranh bài bản hơn.
Đồng ý với 9 nhiệm vụ mà Ban Tuyên giáo T.Ư đề ra trong thời gian tới, Tổng bí thư nhấn mạnh ngành tuyên giáo phải làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Đấy chính là nền tảng tư tưởng, mục tiêu, lý tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường đã đi, tuyệt đối không dao động, mơ hồ. “Lâu nay, chúng ta tiến hành cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nói nhiều đến hư hỏng, mất mát về cán bộ... nhưng cốt yếu là gì? Đó là để tất cả chúng ta phải kiên định con đường đi lên dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, Tổng bí thư nhắc nhở.
Tổng bí thư nhấn mạnh, phải làm tốt công tác thông tin, xây dựng sự đoàn kết trong Đảng, và sự đồng thuận trong dân, đây là trách nhiệm rất lớn của công tác tư tưởng. Muốn vậy, phải nắm được tư tưởng, tâm trạng, tình cảm của quần chúng nhân dân để kịp thời giải thích. Đặc biệt, phải hiểu, phải chia sẻ, đưa được tư tưởng vào trong dân một cách nhuần nhuyễn, để dân tự thấy, tự làm, tự hành động - đây là yêu cầu, đòi hỏi rất cao. Cho nên, phải làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng một cách đúng đắn; đừng làm điều gì để cán bộ, đảng viên, nhân dân hoang mang, dao động, từ cách đưa tin, bình luận đến cách định hướng.
Đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực xấu, thù địch, bảo vệ vững chắc đường lối, quan điểm, bản chất cách mạng của Đảng. Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập, đa dạng hóa, đa phương hóa, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, chúng ta tiếp xúc với nhiều đối tượng, chiến tranh thông tin, chiến tranh mạng, chịu tác động nhiều chiều của nhiều trào lưu tư tưởng, chống phá rất bài bản, đánh đúng tâm lý của dân, nên ta cần nắm được tâm tư, tình cảm, tâm trạng của dân, biết dân đang cần cái gì.
Để làm được những việc nêu trên, Tổng bí thư chỉ rõ phải xây dựng cho được đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo bản lĩnh, kiên cường, trí tuệ, làm một cách có nghệ thuật, có phương thức hoạt động khoa học, phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan. Ban Tuyên giáo T.Ư quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tuyên giáo để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới hiện nay. Phương pháp phải dân chủ, chân thành, không thể gò ép, áp đặt, mệnh lệnh; phải rất tinh tế, đi vào lòng người. “Các cấp ủy, chính quyền phải có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để ngành tuyên giáo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”, Tổng bí thư nêu rõ.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm