Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị
 /// Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị Ảnh: TTXVN
Hội nghị sẽ ra nghị quyết về 'Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' trong nội bộ". 
Sáng 9.10, Hội nghị lần thứ tư BCH T.Ư Đảng khóa XII đã khai mạc tại Hà Nội. Tại hội nghị này, BCH T.Ư thảo luận, cho ý kiến về: tình hình KT-XH năm 2016, dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017; một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng...
Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở một số nội dung quan trọng để T.Ư thảo luận, xem xét, quyết định.
Về xác định mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng năm 2017, Tổng bí thư đề nghị T.Ư bám sát các báo cáo, tờ trình của Bộ Chính trị và thực tế tình hình ở các ngành, lĩnh vực, địa phương để thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện sự phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm, dự báo đến hết năm 2016. Trên cơ sở đối chiếu với những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; phân tích, dự báo các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới, nắm bắt thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức để xác định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng nhất cho năm 2017 và đề ra các chủ trương, chính sách, biện pháp có tính khả thi cao; đặc biệt chú trọng các chính sách, biện pháp đột phá để kiểm soát nợ công, xử lý nợ xấu, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, đẩy mạnh tái cấu trúc đầu tư công, các doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công và hệ thống các ngân hàng thương mại, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để huy động và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế
Tổng bí thư đề nghị T.Ư bám sát nghị quyết và các văn kiện Đại hội XII để thảo luận, cụ thể hóa, bổ sung phát triển nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội; xác định rõ mô hình tăng trưởng cần phấn đấu xây dựng với những đổi mới so với mô hình tăng trưởng hiện nay; lộ trình, bước đi trong 5 - 10 năm tới, tầm nhìn đến năm 2030; các chủ trương, chính sách, biện pháp phát huy vai trò của khoa học - công nghệ, chuyển dịch cơ cấu và nâng cao chất lượng lao động, trình độ tổ chức sản xuất kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, đặc biệt là nguồn lực của khu vực kinh tế tư nhân; chủ trương về tích tụ, tập trung quyền sử dụng đất nông nghiệp; chính sách, biện pháp xử lý căn bản hơn vấn đề nợ xấu và các ngân hàng thương mại yếu kém...
Để xem xét, ban hành một nghị quyết chuyên đề của T.Ư về hội nhập kinh tế quốc tế phù hợp với tình hình đất nước, khu vực và thế giới, Tổng bí thư chỉ rõ: Cần tập trung làm rõ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo sắp tới là gì; xác định cụ thể, rõ ràng những chính sách, biện pháp ngăn chặn, xử lý những thách thức, tác động tiêu cực từ việc thực hiện các cam kết quốc tế mới có thể xảy ra, đặc biệt là những thách thức, tác động tiêu cực đối với nông nghiệp và nông dân, với doanh nghiệp nhỏ và vừa khi mở cửa thị trường, đưa thuế suất nhập khẩu hầu hết các mặt hàng về bằng không; đối với việc bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị - xã hội khi thực hiện các cam kết về lao động - công đoàn, tự do hóa thị trường dịch vụ, trong đó có thị trường dịch vụ tài chính - tiền tệ, dịch vụ viễn thông, internet và các mạng xã hội...
Đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống
BCH T.Ư đã quyết định, hội nghị lần này cần thảo luận, ra Nghị quyết về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Đây là vấn đề hệ trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách. Đại hội XII của Đảng cảnh báo và đặt ra yêu cầu: Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; coi đây là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này. Chúng ta đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, nhưng tình trạng suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, Tổng bí thư đề nghị T.Ư đi sâu phân tích làm rõ, mổ xẻ, chỉ ra đúng căn nguyên, đề ra các biện pháp chữa trị hữu hiệu.
Hội nghị làm việc đến ngày 15.10.

TTXVN

Bình luận