UBND TP.Cần Thơ và Ban vì tiến bộ phụ nữ thành phố vừa tổ chức hội thảo truyền thông về đình đẳng giới trong chính trị, với sự tham gia của nhiều cán bộ thuộc các sở ban ngành, đoàn thể, các địa phương trên địa bàn.
Theo Ban tổ chức Thành ủy Cần Thơ, những năm qua, tỷ lệ cán bộ nữ được đưa vào diện quy hoạch cấp ủy và các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đều tăng và vượt so với quy định.
Cụ thể tỷ lệ nữ được quy hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020 cấp thành phố đạt 19,51%; cấp quận, huyện đạt 30.95% và cấp xã, phường đạt 30,62%; quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các sở, ngành thành phố chiếm 32,61%.
Tuy nhiên, tỷ lệ nữ trong hệ thống chính trị cấp quận, huyện còn hạn chế, cơ cấu cán bộ nữ chưa đồng đều giữa cơ quan, đơn vị, địa phương cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý tuổi đời bình quân còn khá cao.
Ngoài ra, một số cán bộ nữ do điều kiện, hoàn cảnh khó khăn còn ngại tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, nhất là đối với cán bộ nữ thuộc các huyện xa thành phố nên công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ ở một số địa phương bị hụt hẫng.
 
 

Mai Trâm

Bình luận