Số lượng lao động phi chính thức ngày càng lớn

Số lượng lao động phi chính thức ngày càng lớn

18:52 10/06/2022 0

Thị trường lao động, cơ cấu nghề nghiệp, xu hướng việc làm... tại TP.HCM bị tác động mạnh mẽ bởi sự chuyển dịch cơ cấu cấu kinh tế theo hướng tăng cao lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp hiện đại và giảm dần tỷ trọng các ngành thâm dụng lao động...