Đây là số liệu được Tổng cục Thống kê công bố ngày 4.10 trong báo cáo khảo sát về lao động phi chính thức (LĐPCT).
Lực lượng LĐPCT (làm việc mùa vụ, tự do, ngắn hạn) đã tăng từ 16,8 triệu người năm 2014 lên 18 triệu người năm 2016 (chiếm 57% tổng số lao động).
Trong đó, hơn 90% LĐPCT là lao động không có chuyên môn, kỹ thuật, tập trung chủ yếu ở 3 nhóm ngành chính: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô và xe máy (26,2%); công nghiệp chế biến, chế tạo (23,5%) và xây dựng (19,1%).
Khoảng 60% LĐPCT tập trung ở khu vực nông thôn. Hà Nội và TP.HCM là 2 TP có số LĐPCT chiếm trên 20% tổng số LĐPCT trong cả nước. Có 76,7% LĐPCT làm việc mà không có hợp đồng lao động bằng văn bản liên quan đến công việc đang làm.
Chỉ có 0,2% LĐPCT tham gia BHXH bắt buộc và 1,9% tham gia BHXH tự nguyện, còn lại 97,9% không tham gia BHXH.

T.Hằng

Bình luận