'Ngành tuyên giáo phải đề xuất giải pháp hữu hiệu chặn thông tin xấu, độc'

'Ngành tuyên giáo phải đề xuất giải pháp hữu hiệu chặn thông tin xấu, độc'

0

(TNO) "Ngành tuyên giáo cần nghiên cứu đề xuất những giải pháp hữu hiệu ngăn chặn, vô hiệu hóa những thông tin xấu, độc trên mạng internet; đấu tranh, phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước".