Khung giá nước sạch cao nhất là 18.000 đồng/m3 /// Ảnh: Đình Sơn

Giá nước sạch cao nhất 18.000 đồng/m3

16:43 04/07/2021 4

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 44/2021/TT-BTC quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt. Theo đó, tại đô thị đặc biệt, đô thị loại 1 khung giá nước có mức từ 3.500 - 18.000 đồng/m3.