tieng viet meo mo

Tiếng Việt hổ lốn?

Tiếng Việt hổ lốn?

47
Việc tiếp thu một khái niệm bên ngoài sẽ kèm theo văn hóa gốc của chúng, vậy điều này có dẫn đến ngoại lai về văn hóa không? Làm sao giữ được mối liên hệ giữa tổ tiên và con cháu khi ngôn ngữ giữa họ không còn như nhau nữa?