bảo hiểm việt nam
 /// Đồ họa: Du Sơn

Hàng triệu lao động nữ bị giảm lương hưu

59
Từ 1.1.2018 sẽ bắt đầu áp dụng lộ trình thay đổi cách tính tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu theo luật Bảo hiểm xã hội 2014. Cách tính này sẽ khiến hàng triệu lao động nữ bị giảm lương hưu.