điều chỉnh tăng lương
Xem xét điều chỉnh tăng lương theo vùng

Xem xét điều chỉnh tăng lương theo vùng

0
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về phiên họp thường kỳ tháng 5, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tới các bộ, cơ quan, địa phương cần tiếp tục kiên định thực hiện nghiêm túc và đồng bộ các giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 11 của Chính phủ, tập trung chỉ đạo, điều hành để phấn đấu kiểm soát lạm phát năm 2011 ở mức khoảng 15%, tăng trưởng khoảng 6%, giảm bội chi ngân sách nhà nước dưới 5%, nhập siêu không quá 16%, tiết kiệm chi thường xuyên 10%.