Đồng Đăng
Món vịt áp chao nổi tiếng của Lạng Sơn

Đồng Đăng không chỉ có phố Kỳ Lừa

2
Lạng Sơn đâu chỉ có ải Chi Lăng, đỉnh Mẫu Sơn mùa có tuyết... Những mặc định check-in khiến du khách chọn cách khám phá như nhau, cảm nhận như nhau và họ chỉ đến một lần rồi thôi. Nhưng Lạng Sơn nào chỉ có vậy.