giết mổ động vật
Thịt nhân tạo của Beyond Meat nằm chung trong quầy thịt bò Mỹ /// Reuters

Kỷ nguyên thịt nhân tạo

1
Trào lưu mới về các loại thịt tạo ra trong phòng thí nghiệm thay thế, sau khi Beyond Meat trở thành công ty thịt nhân tạo đầu tiên lên sàn chứng khoán.