nhận bùn cát xuống biển
Phải là không khoan nhượng

Phải là không khoan nhượng

0
Không thể khoan nhượng với bất cứ đề nghị nhấn chìm vật chất nào nữa xuống biển.