nhiều bộ sách giáo khoa
Một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa

Một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa

0
Một trong những dự kiến đổi mới đáng chú ý khi xây dựng Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông sau năm 2015 là cả nước có một chương trình thống nhất nhưng có nhiều bộ sách giáo khoa.