ô nhiễm làng nghề
Cá của gia đình ông Trần Văn Hưng chết sạch do nhiễm nước thải	
 /// Ảnh: Phan Hậu

Làng 'đại gia' oằn mình vì ô nhiễm

2
Nước thải ô nhiễm khắp nơi nhưng người dân bức xúc nhất là nhà máy xử lý nước thải xây dựng khang trang, bề thế dù hoàn thành cả năm nay nhưng chưa hoạt động.