quân đội làm kinh tế
Thành lập Đoàn kinh tế Quốc phòng 516

Thành lập Đoàn kinh tế Quốc phòng 516

0
Đoàn kinh tế Quốc phòng Tam Quang thuộc Quân khu 5, phiên hiệu đơn vị là Đoàn kinh tế Quốc phòng 516, có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ địa phương phát triển kinh tế - xã hội của vùng và bảo đảm mục tiêu quốc phòng.