Tìm kiếm theo

Tìm thấy 2 kết quả về phiên họp bất thường

Sắp xếp theo
HĐND tỉnh Bình Thuận họp phiên bất thường

HĐND tỉnh Bình Thuận họp phiên bất thường

0
Sáng qua 5.11,HĐND tỉnh Bình Thuận (khóa IX, kì họp bất thường) đã tiến hành thông qua 10 Nghị quyết về các vấn đề kinh tế xã hội. Buổi sáng, các đại biểu tập trung thảo luận cho các dự thảo nghị quyết về: Chế độ hỗ trợ các sáng lập viên HTX chuẩn bị thành lập; Nghị quyết về hỗ trợ công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.