Trả lời bạn đọc

Trả lời bạn đọc

16:24 26/11/2022 0

Vừa qua, Báo Thanh Niên đã chuyển 30 đơn thư của bạn đọc đến cơ quan chức năng và nhận được công văn trả lời cho các trường hợp sau:

Trả lời bạn đọc 12.10.2022

Trả lời bạn đọc 12.10.2022

04:19 17/10/2022 0

Vừa qua, Báo Thanh Niên đã chuyển 30 đơn thư của bạn đọc đến cơ quan chức năng và nhận được công văn trả lời cho các trường hợp sau:

Trả lời bạn đọc 06.10.2022

Trả lời bạn đọc 06.10.2022

04:39 08/10/2022 0

Vừa qua, Báo Thanh Niên đã chuyển 30 đơn thư của bạn đọc đến cơ quan chức năng và nhận được công văn trả lời cho các trường hợp sau: TP.HCM:

Trả lời bạn đọc 22.9.2022

Trả lời bạn đọc 22.9.2022

08:52 25/09/2022 0

Vừa qua, Báo Thanh Niên đã chuyển 30 đơn thư của bạn đọc đến cơ quan chức năng và nhận được công văn trả lời cho các trường hợp sau:

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 16.9.2022

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 16.9.2022

04:07 19/09/2022 0

Tiếp theo những hồ sơ, đơn thư của bạn đọc do Báo Thanh Niên chuyển tới các cơ quan chức năng trong tháng 8.2020 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời.

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 12.9.2022

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 12.9.2022

05:31 13/09/2022 0

Tiếp theo những hồ sơ, đơn thư của bạn đọc do Báo Thanh Niên chuyển tới các cơ quan chức năng trong tháng 8.2020 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời.

Trả lời bạn đọc 6.9.2022

Trả lời bạn đọc 6.9.2022

06:06 10/09/2022 0

Vừa qua, Báo Thanh Niên đã chuyển 30 đơn thư của bạn đọc đến cơ quan chức năng và nhận được công văn trả lời cho các trường hợp sau:

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 31.8.2022

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 31.8.2022

10:29 04/09/2022 0

Tiếp theo những hồ sơ, đơn thư của bạn đọc do Báo Thanh Niên chuyển tới các cơ quan chức năng trong tháng 8.2020 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời.

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 23.8.2022

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 23.8.2022

23:14 23/08/2022 0

Tiếp theo những hồ sơ, đơn thư của bạn đọc do Báo Thanh Niên chuyển tới các cơ quan chức năng trong tháng 8.2020 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời.

Trả lời bạn đọc 19.8.2022

Trả lời bạn đọc 19.8.2022

18:12 19/08/2022 0

Vừa qua, Báo Thanh Niên đã chuyển 30 đơn thư của bạn đọc đến cơ quan chức năng và nhận được công văn trả lời cho các trường hợp sau:

Trả lời bạn đọc 11.8.2022

Trả lời bạn đọc 11.8.2022

07:08 12/08/2022 0

Vừa qua, Báo Thanh Niên đã chuyển 30 đơn thư của bạn đọc đến cơ quan chức năng và nhận được công văn trả lời cho các trường hợp sau: