Triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003

0 Thanh Niên Online

Ngày 9/2, Thủ tướng Phan Văn Khải có Chỉ thị số 05/2004/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để thi hành Luật Đất đai, trọng tâm là xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc thi hành Luật Đất đai; triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai; kiện toàn tổ chức bộ máy và đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý đất đai.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, các địa phương tổ chức thực hiện tốt Luật Đất đai, tạo ra những chuyển biến rõ rệt về quản lý và sử dụng đất, trước mắt trong năm 2004 - 2005 phải chú ý: Hoàn thiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt là khắc phục tình trạng quy hoạch "treo"; chấn chỉnh công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất; đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đổi mới công tác quản lý giá đất, khắc phục bao cấp về giá đất; khắc phục có hiệu quả những yếu kém trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

]Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan trên làm tốt công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo về quản lý và sử dụng đất. Trong đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai; giải quyết dứt điểm những khiếu nại, tố cáo về quản lý và sử dụng đất đang tồn đọng từ năm 2003 trở về trước, tập trung trước hết cho những khiếu nại về việc đền bù, giải phóng mặt bằng; ngăn ngừa các hành vi về quản lý và sử dụng đất dẫn tới tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.

D.H

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm