Nơi học kỹ năng... cuộc sống

Nơi học kỹ năng... cuộc sống

04:00 15/01/2015 0

Blouse Xanh - nơi không chỉ để các thành viên giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, trong cuộc sống mà còn có nhiều hoạt động hướng tới xã hội, tình nguyện vì cộng đồng.