/// Hòa Bình

Chủ đầu tư thưởng nhà thầu 1,9 tỉ đồng

18:28 23/07/2018 1

Trong quá trình thi công, dấu ấn của Hòa Bình còn là sự chủ động tư vấn về công tác quản lý và sự phối hợp chặt chẽ, đề xuất các giải pháp hữu hiệu để dự án đạt hiệu quả cao nhất.