Ông Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội thảo 	 /// Ảnh: TTXVN

Làm sáng tỏ hơn nữa lý luận về chủ nghĩa xã hội

07:00 16/07/2020 0

Nhiệm vụ của ngành tuyên giáo trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tiếp tục làm sáng tỏ hơn nữa lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta