tuyen duong cac dien hinh tien tien trong quan doi