vang mieng lam phuong tien thanh toan

Cấm dùng vàng làm phương tiện thanh toán

Cấm dùng vàng làm phương tiện thanh toán

0
Việc sử dụng vàng miếng làm phương tiện thanh toán là một trong những hành vi vi phạm pháp luật được quy định rõ trong Nghị định 24, Thủ tướng ký ban hành ngày 3.4.
/form>