Cần xem xét lại cách thức tăng trưởng

Cần xem xét lại cách thức tăng trưởng

1
Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) vừa đưa ra báo cáo kinh tế VN quý 2/2017 với lưu ý cần xem xét lại cách thức tăng trưởng vì bối cảnh hội nhập đang thay đổi.
/form>