Vị đắng của thua thắng

Vị đắng của thua thắng

03:30 20/10/2012 0

Hằng năm, Đại hội đồng LHQ đều bầu 5 thành viên không thường trực của HĐBA LHQ cho nhiệm kỳ 2 năm.