Trải nghiệm bắt cá kèo tự nhiên ngay trên ruộng muối
Du lịch Thiềng Liềng nhất định phải ăn gỏi lìm kìm