EU 'nhấm nháp bắp rang' xem phim bộ Brexit
Anh ráo riết tìm kế hoạch Brexit mới