Học viên, nhân viên hậu đài ở sân khấu kịch không tin Anh Vũ qua đời