AP Saigon Petro, dầu nhớt tiên phong về chất lượng