Nô nức xem hội bài chòi ở Quảng Bình
Độc đáo bài chòi Bình Định