Bắn chết bạn đi săn vì nhầm tưởng thú rừng trong bụi cây
Chính quyền giao hơn 231 ha rừng cộng đồng nhưng dân phá nát, chỉ giữ được 68,2 ha