Đóng bè di chuyển ở thành phố Thanh Hóa vì nước sông Mã dâng