Mang dao và ma túy đi đêm, ai ngờ gặp Cảnh sát 911