Người đầu tiên được cấp hộ chiếu ngay tại giường bệnh để ra nước ngoài điều trị
Nạn cát cứ lòng đường phải chấm dứt