Những cô điều dưỡng và bình nước “Thạch Sanh” ở Bệnh viện phụ sản Hải Phòng