30 năm sau, Bức tường Berlin còn lại gì?
Thủ tướng Đức yêu cầu G20 tăng ngân sách y tế
Chiến dịch chống Donald Trump tại Berlin