Đổi sim 11 số thành 10 số như thế nào?
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông dâng hương tại Tây Ninh