Bản tin Quốc tế 1.12: Ông Donald Trump lựa chọn Bộ trưởng Tài chính, Thương mại