Bức xúc vì bụi, người dân mang đá, cây ra chặn đường