Trải nghiệm bắt cá kèo tự nhiên ngay trên ruộng muối