Kỳ thú cuộc sống miền Tây: Dẫn đường cho cá trê khủng... vào rọ