Người cậu thiệt mạng sau khi say rượu chửi cháu
Trên đường chở bạn về, giận bạn, đốt xe