Khám phá Thạch Động - hang động gắn với sự tích Thạch Sanh kỳ bí ở Hà Tiên