Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ nhận tội gian dối FBI
Chủ tàu ngầm chối tội giết nữ nhà báo Kim Wall