Ca sĩ cũng đi cắt tóc kiểu Chủ tịch Kim Jong-un miễn phí ở Hà Nội