Cây thông cổ thụ bật gốc chắn ngang đường phố Đà Lạt
Innova đang chạy bị cây xanh ngã đè
Mưa lớn, cổ thụ bật gốc giữa trung tâm Sài Gòn